loga-msmt

P1000087 Fakulta přírodovědně-humanitní pedagogická TUL se stává aktivním centrem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Libereckého kraje. K tomu výrazně napomůže mimo jiné i ESF projekt Živá škola – škola životem pro život.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL se významně otevírá pedagogické praxi a cení si kontaktu s aktivními učiteli.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL napomůže zintenzivnění role fakulty v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji a významnému rozšíření nabídky dalšího vzdělávání učitelů v Libereckém kraji.

Zaměření projektu:

V rámci projektu budou spolupracujícím školám nabídnuty krátkodobé kurzy dalšího vzdělávání učitelů. Tyto kurzy budou pokrývat většinu vzdělávacích oblastí tak, jak je definuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.  Kurzy budou rovněž zohledňovat inovativní didaktické zásady a budou nabízet moderní studijní materiály. Ty budou učitelé využívat nejen v rámci kurzů DVPP, ale i při vlastním vyučování ve škole. Kurzy budou rovněž zaměřeny na zvládání vzdělávacích strategií pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o kurzy s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programů DVPP.

Cíle projektu:

 • Zjistit potřeby vzdělávání učitelů na spolupracujících školách.
 • Vytvořit nabídku kurzů DVPP pro spolupracující školy.
 • Vybrat v součinnosti se spolupracujícími školami kurzy DVPP k akreditaci MŠMT v systému DVPP.
 • Akreditovat minimálně 20 kurzů DVPP „ušitých na míru“ spolupracujícím školám.
 • Nabídnout kurzy modulové – kurzy tematicky blízké.
 • Nabídnout kurzy zaměřené mimo jiné na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Nabídnout kurzy DVPP zaměřené na problematiku environmentálního vzdělávání.
 • Realizovat akreditované kurzy DVPP na spolupracujících školách, případně na dalších mateřských, základních a středních školách Libereckého kraje.
 • Proškolit minimálně 400 učitelů Libereckého kraje.
 • Vytvořit kvalitní studijní materiály k akreditovaným, nabízeným a realizovaným kurzům DVPP.
 • Průběžně evaluovat realizované kurzy DVPP dle vnitřní metodiky projektu, ale i v rámci diskuse s řediteli spolupracujících škol a samozřejmě s ohledem na hodnocení samotných učitelů – návštěvníků kurzů.
 • Realizovat čtyři kolokvia. Dvě kolokvia budou zaměřena na problematiku akreditace vhodných kurzů reagujících na potřeby spolupracujících škol. Dvě kolokvia budou zaměřena na otázky hodnocení realizovaných kurzů.
 • Podpořit spolupráci Fakulty přírodovědně-humanitní pedagogické TUL s pedagogickou praxí. Podpořit otevřenost fakulty vůči učitelské veřejnosti v Libereckém kraji.

P1010536

Cílová skupina?

 • Učitelé mateřských, základních škol Libereckého kraje (prvního a druhého stupně), učitelé středních škol Libereckého kraje

Základní informace o projektu:

ESF Projekt
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Globální projekt - Liberecký kraj

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.52/01.0002

Doba trvání projektu: 1.6. 2012-30.3. 2015
Příjemce a řešitel: Technická univerzita v Liberci
Finanční alokace: ca 6 000 000 Kč

Další informace na: www.opvk.eu/zivaskola